Các doanh nghiệp BDS đang nợ bao nhiêu?

VHM:

VHM

NVL:

NTL (Nhà Từ Liêm):

Nam Long:

Khang Điền:

Hà Đô:

Nhà Bà Rịa:

Đất Xanh:

Kiên Giang (CKG):

An Gia (AGG):

Thái Phí

View posts by Thái Phí
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top